Aktuális

KÁRTÉRÍTÉS, KÁRTALANÍTÁS, KÖTBÉR ÉS BÁNATPÉNZ AZ ÁFA TÖRVÉNY TÜKRÉBEN 2017. 01. 24.

A Ptk. értelmében kártérítést kell fizetni annak, aki akár szerződésszegéssel (kontraktuális kárfelelősség), akár szerződésen kívüli jogellenes magatartással (deliktuális kárfelelősség) másnak kárt okoz.A kiindulási pont az, hogy a kártérítés fizetési kötelezettség mindig csak jogellenes magatartás esetén keletkezik (a többi törvényi feltétel fennállása mellett).Jogellenes magatartás tűrésére senki sem köteles, ezért azt szolgáltatásnyújtásnak sem tekinthetjük. Mivel nincs szolgáltatásnyújtás (jogellenes magatartás tűrése), ellenérték megfizetéséről sem beszélhetünk kártérítés esetében, amit a jogalkotó helyesen felismerve az ellenérték meghatározásánál is nyomatékosított azzal, hogy a kártérítést kivette az ellenérték fogalomköréből.

 

Szemben a kártérítéssel, a kártalanítás mindig jogszerű magatartással okozott kárt feltételez. A jogszerűen okozott kár megfizetésére azért tekinthetünk ellenértékként, mert (i) nem vonja ki az Áfa tv. az ellenérték köréből, (ii) a fogalmak értelmezéséből is levezethető, hogy a - jogszabályban (vagy szerződésben) biztosított - jogszerű károkozó magatartást tűrni köteles fél (károsult) magával a tűréssel szolgáltatásnyújtást valósít meg. Ebben az esetben tulajdonképpena károkozó a jogszerű magatartás gyakorlásának jogát (és ezzel együtt a károsult passzív magatartásának ellenértékét) fizeti meg a károsultnak.

 

A kötbér és a bánatpénz a kártérítés és kártalanítás felek által szerződésben kikötött leképezésének tekinthető a jogszerű-jogellenes fogalmi elemek aspektusából (azzal, hogy a kötbér természetesen kártérítési szabályok alkalmazása mellett is érvényesíthető). Kötbért szerződésszegés – azaz jogellenes magatartás – esetére lehet írásban kikötni. A kötbérnek, csakúgy mint a kártérítésnek, szankcíós jellege van, ezért nem tekinthető ellenértéknek. A bánatpénz ezzel szemben ellenértéknek minősül, mivel a szerződés egyoldalú megszüntetését jogszerűen gyakorló fél valójában a bánatpénzzel „vásárolja meg” a szerződés megszüntetésének lehetőségét. A bánatpénz tehát egy szolgáltatásnyújtás – mégpedig a szerződés másik fél általi megszüntetése tűrésének – pénzbeli ellentételezése, vagy másképpen fogalmazva a bánatpénz a szerződéses kötelemből való szabadulás(hoz való jog) ellenértéke.

 

Összefoglalva, a kártérítés és a kötbér megfizetése után ÁFÁ-t nem kell fizetni, viszont a kártalanítás és a bánatpénz megfizetése ÁFA fizetési kötelezettséggel jár. Az ÁFA köteles kártalanítás és bánatpénz esetében az Áfa tv. 159.§ (1) értelmében számlát kell kiállítani, viszont a kártérítés és kötbér esetében a számviteli törvény szerinti bizonylat (166.§ paragrafus) kiállítása is elég.

Ingatlankereső:
Aktuális:
KÁRTÉRÍTÉS, KÁRTALANÍTÁS, KÖTBÉR ÉS BÁNATPÉNZ AZ ÁFA TÖRVÉNY TÜKRÉBEN

A bánatpénz a Kúria döntés alapján ÁFA köteles. ...tovább